Czesi coraz bardziej zadowoleni z życia

Czesi coraz bardziej zadowoleni z życia

  • Prawie dwie trzecie Czechów (65 proc.) jest zadowolonych ze swojego życia.
  • Tylko dwie osoby na sto twierdzą, że są bardzo niezadowolone.
  • Zadowolenie rośnie od 2013 r.
  • Bardziej zadowoleni są młodsi Czesi.

 

Czeskie Centrum Badań Opinii Publicznej opublikowało dziś wyniki badań dotyczące zadowolenia z życia. Pokazują one, że 13 proc. populacji Czechów jest „bardzo zadowolona”, a 52 proc. „raczej zadowolona”. Opcję „ani zadowolona, ani niezadowolona” zadeklarowała jedna piąta respondentów (22 proc.). Ponad jedna dziesiąta z nich (11 proc.) jest „raczej niezadowolona”. „Bardzo niezadowolonych” jest tylko 2 proc. Czechów (Wykres 1.).

wykres kołowy zadowoloenia z życia.JPG

Wykres 1. Zadowolenie w grudniu 2016 r. ogółem


Centrum Badań regularnie monitoruje zadowolenie z życia Czechów. W porównaniu do wyników podobnego badania w listopadzie, nie widać znaczących statystycznie różnic. Jednak jeśli dokonamy takiego porównania z pozostałymi miesiącami, zauważymy, że w czerwcu 2016 r. najbardziej zadowolonych z życia było więcej osób - o 4punkty procentowe (Tabela 1).


Tabela 1. Zadowolenie z życia ogółem w poszczególnych miesiącach w 2016 r.

Deklaracje z listopada 2015 r. także nie różnią się znacząco od aktualnych. Czescy socjolodzy zauważają jednak długoterminowy wzrost zadowolenia z życia Czechów, który obserwują od 2013 r. (Wykres 2.)


Wykres 2. Zadowolenie z życia ogółem w latach 2010-2016


Większe zadowolenie z życia częściej wyrażają ludzie z wykształceniem wyższym, respondenci deklarujący dobrą sytuację swojego gospodarstwa domowego, zwolennicy partii prawicowych, wyborcy ANO i ODS, młodsi – poniżej 44. roku życia, czy też osoby zamieszkujące Pragę.

Niezadowoleni częściej czują się obywatele starsi – powyższej 60. roku życia, o lewicowej orientacji, głosujący na Komunistyczną Partię Czech i Moraw, osoby rozwiedzione lub owdowiałe, o złej sytuacji materialnej, mieszkańcy Liberca, województw południowoczeskiego i środkowoczeskiego.


Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sympatie Czechów do wybranych państw

Sympatie Czechów do wybranych państw

Jan Chvojka zatwierdzony na stanowisku ministra praw człowieka

Jan Chvojka zatwierdzony na stanowisku ministra praw człowieka