Sympatie Czechów do wybranych państw

Sympatie Czechów do wybranych państw

Czeskie Centrum Badań Opinii Publicznej opublikowało właśnie wyniki badań dotyczące sympatii Czechów do innych państw.

  • Największą sympatią Czechów cieszy się Słowacja oraz państwa zachodnioeuropejskie i północnoeuropejskie.
  • Na końcu rankingu sympatii znalazły się państwa „muzułmańskie”, uwikłane w konflikty (Afganistan, Iran, Syria, Irak).
  • W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, nastąpił spadek sympatii dla Polski i Chin, a wzrost zanotowano w przypadku Grecji.

Wyniki badania (Tabela 1) pokazują, że stosunkowo najserdeczniejszy stosunek wobec rozpatrywanych państw Czesi żywią wobec Słowacji (cz. Slovensko). Jest on o wiele wyższy niż w przypadku pozostałych państw, ponieważ Słowacja jako jedyna zyskała ponad połowę odpowiedzi najbardziej przychylnych, w skali 1-5. (1 – bardzo sympatyczny, cz. velmi simpatická , 5 – bardzo niesympatyczny, cz. velmi nesympatická). Podobnie jednoznaczne sympatie miały miejsce w przypadku Austrii (cz. Rakousko), Francji, Szwecji, Norwegii, Włoch, Wielkiej Brytanii. U niektórych odpowiedzi 1 lub 2 deklarowały dwie trzecie respondentów. Kolejne były Węgry (cz. Mad’arsko), Japonia, Grecja (cz. Řecko), Brazylia, Polska, Stany Zjednoczone i Niemcy, u których odpowiedzi 1 lub 2 wybrała połowa Czechów. Neutralny stosunek, a więc wyrównany odsetek sympatii i antypatii oraz odpowiedzi obojętnych (3) zaobserwowano w przypadku Litwy i Serbii.

Tabela 1. Sympatie do innych krajów w 2016 r

Wyraźną przewagę antypatii nad sympatią, przy relatywnie wysokim odsetku odpowiedzi neutralnych, odnotowano w przypadku Indii, Rosji, Ukrainy, Chin (cz. Čina) i Izraela. Opcję 4 i 5 w ich przypadku wybrały prawie dwie piąte Czechów. Blisko połowę negatywnych ocen, 4 i 5 łącznie, respondenci przyznali Turcji. Niski udział wyrażonej sympatii i odwrotnie absolutnie większościowy udział odwrotnych opinii zaobserwowano w przypadku Palestyny, Afganistanu, Iranu, Syrii i Iraku.

Czescy badacze pokazują (Tabela 2 i Wykres 1), że w porównaniu z wynikami podobnego badania w grudniu 2015 r., statystycznie istotne zmiany (minimum 4 punkty procentowe) sympatii nastąpiły tylko w przypadku czterech krajów. Znaczący spadek odnotowała Polska, (o 7 punktów procentowych mniej niż w 2015 r.) i Chiny – 7 punktów. Francja doświadczyła mniejszego spadku, tylko o 4 punkty. Potwierdził on i przedłużył trend spadkowy z poprzedniego roku.  Sympatia wobec USA spadła o 3 punkty procentowe, spadek jest jednak na granicy błędu statystycznego. Potwierdzenie tendencji spadkowej sympatii Czechów do innych krajów zaobserwowano w przypadku Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. Wzrost sympatii dokonał się wobec Grecji (o 10 punktów procentowych), jednak nadal nie osiąga ona poziomu sprzed dwóch lat.

Tabela 2. Sympatie do innych krajów w perspektywie czasowej 1991-2016

Spadek sympatii do Polski i Chin został szczegółowiej zbadany przez czeskich socjologów, jednak nie dopatrzyli się oni jego głębszych przyczyn, a raczej wyjaśnili go ogólnie spadkowym trendem sympatii wobec innych krajów. Czesi zbadali też do jakiego stopnia sympatie polityczne wpływają na stosunek wobec kluczowych państw. Potwierdziła się teza, że większe sympatie wobec Chin czy Rosji mają Czesi o lewicowych poglądach, natomiast wyrażali oni najniższą sympatię wobec USA. Badacze zwrócili uwagę na stosunek wobec Izraela. W jego przypadku okazało się, że wyższy poziom sympatii związany jest nie tylko z orientacją lewicową, ale również z politycznym centrum, mniej zaś wpływa na niego prawicowość respondentów.

Wykres 1. Sympatie do innych krajów w perspektywie czasowej 1991-2016

Źródło: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AVČR, v.v.i.
Sobotka podsumowuje miniony rok w czeskej polityce i wyznacza jej priorytety na 2017

Sobotka podsumowuje miniony rok w czeskej polityce i wyznacza jej priorytety na 2017

Czesi coraz bardziej zadowoleni z życia

Czesi coraz bardziej zadowoleni z życia